29. neděle v mezidobí A – Ex 33, 12-23

12Mojžíš řekl Hospodinu: Pohleď, ty mi říkáš: Vyveď tento lid, ale nedal jsi mi poznat, koho se mnou pošleš. Také jsi řekl: Znám tě jménem, ano nalezl jsi milost v mých očích. 13Nuže, jestliže jsem opravdu nalezl milost ve tvých očích, dej mi poznat svou cestu, abych tě poznal a abych nalezl milost ve tvých očích a pohleď, že tento národ je tvým lidem. 14Odpověděl: Moje přítomnost půjde s tebou a dám ti odpočinek. 15I řekl mu: Jestliže tvá přítomnost nepůjde s námi, nevyváděj nás odsud. 16Podle čeho se přece pozná, že jsem nalezl milost ve tvých očích, já i tvůj lid? Cožpak ne podle toho, že půjdeš s námi, takže budeme odlišeni, já a tvůj lid, od všech národů, které jsou na povrchu země? 17Hospodin řekl Mojžíšovi: I to, o čem jsi promluvil, učiním, neboť jsi nalezl milost v mých očích a znám tě jménem. 18On řekl: Ukaž mi svou slávu! 19Odpověděl: Nechám projít kolem tebe všechnu svou dobrotu a zavolám před tebou jméno Hospodin. Smiluji se, nad kým se smiluji, a slituji se, nad kým se slituji. 20Řekl: Nemůžeš vidět mou tvář, neboť člověk mě nemůže vidět a zůstat naživu. 21A Hospodin řekl: Zde je místo u mě; zůstaň stát na skále. 22I stane se, až bude přecházet má sláva, postavím tě do skalní dutiny a položím na tebe svou dlaň, dokud nepřejdu. 23Pak sejmu svou dlaň a uvidíš má záda, ale má tvář nebude vidět.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: