28. prosince C – Iz 54, 1-13

1Výskej, neplodná, ty, která jsi nerodila, propukni v radostný křik a jásej, ty, která ses nesvíjela bolestí, protože více bude synů opuštěné nežli synů provdané, praví Hospodin. 2Rozšiř místo svého stanu, roztáhni celty svých příbytků, nedrž se zpět! Prodluž svá lana a upevni své kolíky. 3Protože se rozhojníš napravo i nalevo a tvé potomstvo zdědí národy a osídlí zpustošená města. 4Neboj se, protože se nebudeš stydět, neostýchej se, protože nebudeš zahanbena. Neboť zapomeneš na hanbu svého mládí a na potupu svého vdovství již nevzpomeneš. 5Vždyť tvým manželem je tvůj Tvůrce, jeho jméno je Hospodin zástupů, a tvým vykupitelem je Svatý Izraele — nazývá se Bohem vší země. 6Neboť Hospodin tě povolal jako ženu propuštěnou a ztrápenou, ženu mládí, když byla zavržena, praví tvůj Bůh. 7Na malou chvíli jsem tě opustil, ale ve velikém slitování tě shromáždím. 8V návalu rozhořčení jsem před tebou na chvíli skryl svou tvář, avšak ve věčném milosrdenství se nad tebou slituji, praví tvůj vykupitel Hospodin. 9 Vždyť je to pro mne jako při vodách Noeho, kdy jsem přísahal, že už vody Noeho nezaplaví zemi. Tak jsem přísahal, že se na tebe nerozlítím, ani že tě neokřiknu. 10Neboť hory mohou ustoupit a kopce se otřást, ale mé milosrdenství od tebe neustoupí a má smlouva pokoje se neotřese, praví tvůj slitovník, Hospodin. 11Zkroušená, bouří zmítaná, která jsi nedošla potěšení, hle, já uložím v antimonu tvé kameny a tvé základy položím na safírech. 12Tvá cimbuří učiním z rubínu, tvé brány z berylů a celé tvé ohraničení z drahých kamenů. 13Všichni tvoji synové budou Hospodinovými učedníky a hojný bude pokoj tvých synů.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: