28. neděle v mezidobí C – 1. čtení Jr 29, 1.4-7

1Toto jsou slova dopisu, který prorok Jeremjáš poslal z Jeruzaléma zbytku starších mezi vyhnanci, kněžím, prorokům a všemu lidu, který Nebúkadnesar odvedl z Jeruzaléma do Babylona. 4Toto praví Hospodin zástupů, Bůh Izraele, všem vyhnancům, které jsem odvedl z Jeruzaléma do Babylona: 5Stavějte domy a bydlete v nich. Vysazujte zahrady a jezte jejich plody. 6Berte si ženy a ploďte syny i dcery. Berte pro své syny ženy a své dcery vydávejte za muže, aby rodily syny i dcery; množte se tam a ať vás neubývá. 7Hledejte pokoj města, do kterého jsem vás odvedl a modlete se za něj k Hospodinu, protože v jeho pokoji budete mít pokoj.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: