28. neděle v mezidobí B – Mk 10, 17-31

17Když Ježíš u učedníky vycházel na cestu, přiběhl jeden člověk, poklekl před ním a ptal se ho: „Dobrý učiteli, co mám učinit, abych získal věčný život?“ 18Ježíš mu řekl: „Proč mne nazýváš dobrým? Nikdo není dobrý, jen jediný: Bůh. 19Přikázání znáš: Abys nezabil, nezcizoložil, neukradl, nevydal křivé svědectví, nepodvedl; cti svého otce a matku.“ 20On mu řekl: „Učiteli, toto všechno zachovávám od svého mládí.“ 21Ježíš na něho pohlédl, zamiloval si ho a řekl mu: „Jedno ti chybí: Jdi, prodej všechno, co máš, a dej chudým a budeš mít poklad v nebi; pak přijď a následuj mne.“ 22On se nad tím slovem zachmuřil a se zármutkem odešel, neboť měl mnoho majetku. 23Ježíš se rozhlédl a řekl svým učedníkům: „Jak těžko vcházejí do Božího království ti, kteří mají majetek.“ 24Učedníci se při jeho slovech děsili. Ježíš jim zase na to řekl: „Děti, jak nesnadné je pro ty, kteří spoléhají na majetek, vejít do Božího království. 25Snadnější je, aby velbloud prošel uchem jehly, než aby bohatý vešel do Božího království.“ 26Oni byli velice ohromeni a říkali si mezi sebou: „A kdo může být zachráněn?“ 27Ježíš na ně pohleděl a řekl: „U lidí je to nemožné, ale ne u Boha. Neboť u Boha je možné všechno.“ 28Petr mu začal říkat: „Hle, my jsme opustili všechno a následujeme tě.“ 29Ježíš říkal: „Amen, pravím vám, není nikdo, kdo opustil dům nebo bratry nebo sestry nebo matku nebo otce nebo děti nebo pole kvůli mně a kvůli evangeliu, 30aby nyní v tomto období nedostal stokrát více domů, bratrů a sester, matek a dětí a polí s pronásledováními a v přicházejícím věku život věčný. 31Mnozí první budou poslední a poslední první.“

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: