27. prosince A – Ž 148

1Haleluja! Chvalte Hospodina z nebes! Chvalte jej na výšinách!   2Chvalte jej, všichni jeho andělé! Chvalte jej, všechny jeho zástupy!   3Chvalte jej, slunce i měsíc! Chvalte jej, všechny jasné hvězdy!   4Chvalte jej, nebesa nebes, i vody, které jsou nad nebesy!   5Ať chválí jméno Hospodinovo, neboť on přikázal a byly stvořeny,   6upevnil je navěky a navždy, stanovil hranice, které nepřekročí.   7Chvalte Hospodina ze země, draci a všechny propasti.   8Ať ho chválí oheň a kroupy, sníh a mlha, bouřlivý vítr, jenž činí jeho slovo,   9pohoří a všechny pahorky, ovocný strom i všechno cedroví,   10divá zvěř a všechna dobytčata, plazi i okřídlené ptactvo,   11králové země a všechny národy, knížata i všichni, kdo soudí zemi,   12mládenci i panny, staří i mladí.   13Ať chválí Hospodinovo jméno, neboť jen jeho jméno je vyvýšené, jeho velebnost je nad zemí i nebem.   14Vyvýšil roh svého lidu, chválu všech svých věrných, synů Izraele, lidu, který je mu blízký. Haleluja!

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: