27. neděle v mezidobí C – 2. čtení 2 Tm 1, 1-14

1Pavel, z Boží vůle apoštol Krista Ježíše podle zaslíbení života, který je v Kristu Ježíši, 2Timoteovi, milovanému synu: Milost, milosrdenství, pokoj od Boha Otce a Krista Ježíše, našeho Pána. 3Děkuji Bohu, jemuž sloužím s čistým svědomím jako moji předkové, když tě neustále připomínám ve svých modlitbách dnem i nocí. 4Vzpomínám na tvé slzy a toužím tě spatřit, abych byl naplněn radostí. 5Připomenul jsem si tu upřímnou víru, která je v tobě; ta nejprve přebývala v tvé babičce Loidě a v tvé matce Eunice a jsem přesvědčen, že přebývá i v tobě. 6Z toho důvodu ti připomínám, abys rozněcoval Boží dar, který je v tobě skrze vzkládání mých rukou. 7Neboť Bůh nám nedal ducha bázlivosti, nýbrž ducha moci a lásky a rozvahy. 8Nestyď se tedy za svědectví našeho Pána ani za mne, jeho vězně, nýbrž spolu se mnou snášej útrapy pro evangelium podle moci Boží; 9on nás zachránil a povolal svatým povoláním ne podle našich skutků, nýbrž podle vlastního předsevzetí a podle milosti, kterou nám daroval v Kristu Ježíši před věčnými časy 10a která se nyní ukázala zjevením našeho Zachránce Krista Ježíše. On zničil smrt a skrze evangelium vyvedl na světlo život a neporušitelnost. 11K tomu jsem já byl ustanoven hlasatelem a apoštolem a učitelem národů. 12Proto také toto snáším, ale nestydím se za to; vím, komu jsem uvěřil, a jsem přesvědčen, že on je mocen ochránit to, co jsem mu svěřil, až do onoho dne. 13Měj za příklad zdravých slov to, co jsi slyšel ode mne ve víře a lásce, která je v Kristu Ježíši. 14Ten krásný svěřený poklad zachovej skrze Ducha Svatého, který v nás přebývá.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: