27. neděle v mezidobí B – Mk 10, 2-16

2Přišli farizeové, aby Ježíše pokoušeli. Ptali se ho, je-li muži dovoleno propustit svou ženu. 3On jim odpověděl: „Co vám přikázal Mojžíš?“ 4Oni pak řekli: „Mojžíš dovolil napsat rozlukový list a propustit.“ 5Ježíš jim řekl: „Pro tvrdost vašeho srdce vám napsal toto přikázání. 6Od počátku stvoření je Bůh učinil jako muže a ženu. 7Proto opustí člověk svého otce i matku a přilne ke své ženě. 8A budou ti dva jedno tělo, takže již nejsou dva, ale jedno tělo. 9Co tedy Bůh spojil, ať člověk neodděluje.“ 10V domě se ho na to učedníci opět ptali. 11 Řekl jim: „Kdo by propustil svou ženu a oženil se s jinou, cizoloží vůči ní. 12A jestliže by ona propustila svého muže a provdala se za jiného, cizoloží.“ 13A přinášeli k němu děti, aby se jich dotkl. Učedníci je však pokárali. 14 Když to Ježíš uviděl, rozhořčil se a řekl jim: „Nechte děti přicházet ke mně, nebraňte jim, neboť takových je Boží království. 15Amen, pravím vám, kdo nepřijme Boží království jako dítě, jistě do něho nevstoupí.“ 16A bral je do náručí, vkládal na ně ruce a žehnal jim.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: