27. neděle v mezidobí B – Jb 1,1; 2, 5-11

1Byl muž v zemi Úsu, jménem Jób. Tento muž byl bezúhonný a přímý, bohabojný a odvracející se od zlého. 5Avšak vztáhni nyní svou ruku a zasáhni k jeho kosti a k jeho masu; určitě ti bude do tváře zlořečit. 6Tu Hospodin Satanovi řekl: Hle, je ve tvé ruce; avšak zachovej jeho duši. 7Satan pak odešel z Hospodinovy přítomnosti a ranil Jóba zlými vředy od paty až k hlavě. 8A on si vzal střep, aby se jím drápal, a když seděl v popelu, 9jeho žena mu řekla: Ty se stále držíš své bezúhonnosti? Zlořeč Bohu a zemři! 10Odpověděl jí však: Mluvíš, jako by promlouvala jedna z bláznivých žen. Což budeme přijímat od Boha dobré, a zlé přijímat nebudeme? V tom všem Jób nezhřešil svými rty. 11Když tři Jóbovi přátelé uslyšeli o všem tom zlu, které na něho dolehlo, přišli, každý ze svého domova: Elífaz Témanský, Bildad Šúchský a Sófar Naamatský. Dohodli se spolu, že přijdou, aby mu projevili účast a aby jej potěšili.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: