26. prosince C – 2 Pa 24, 17-24

17Po Jójadově smrti však přišla judská knížata a klaněla se králi. Tehdy je král uposlechl. 18Opustili dům Hospodina, Boha svých otců, a sloužili posvátným kůlům a modlářským zpodobeninám. Kvůli tomuto jejich provinění dopadlo na Judsko a Jeruzalém rozhořčení. 19Posílal jim proroky, aby je obrátili zpět k Hospodinu. Varovali je, ale oni neposlouchali. 20A Duch Boží vyzbrojil Zekarjáše, syna kněze Jójady. Postavil se před lid a řekl jim: Toto praví Bůh: Proč přestupujete Hospodinovy příkazy? Neuspějete! Protože jste opustili Hospodina, on opustí vás. 21Spikli se proti němu a na nádvoří Hospodinova domu na něj z králova příkazu házeli kamení. 22Král Jóaš nepamatoval na milosrdenství, které mu prokázal jeho otec Jójada, a zabil jeho syna. Když Zekarjáš umíral, řekl: Ať pohledí na to Hospodin a povolá ho k odpovědnosti. 23I stalo se na konci roku, že proti němu vytáhlo aramejské vojsko. Přitáhli do Judska a Jeruzaléma, pozabíjeli z lidu všechny předáky lidu a všechnu kořist po nich poslali králi do Damašku. 24Ačkoliv aramejské vojsko přitáhlo s nemnoha muži, Hospodin vydal do jejich ruky velmi veliké vojsko, protože opustili Hospodina, Boha svých otců. Tak vykonali soud nad Jóašem.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: