26. prosince B – Ž 148

1Haleluja! Chvalte Hospodina z nebes! Chvalte jej na výšinách! 2Chvalte jej, všichni jeho andělé! Chvalte jej, všechny jeho zástupy! 3Chvalte jej, slunce i měsíc! Chvalte jej, všechny jasné hvězdy! 4Chvalte jej, nebesa nebes, i vody, které jsou nad nebesy! 5Ať chválí jméno Hospodinovo, neboť on přikázal a byly stvořeny, 6upevnil je navěky a navždy, stanovil hranice, které nepřekročí. 7Chvalte Hospodina ze země, draci a všechny propasti. 8Ať ho chválí oheň a kroupy, sníh a mlha, bouřlivý vítr, jenž činí jeho slovo, 9pohoří a všechny pahorky, ovocný strom i všechno cedroví, 10divá zvěř a všechna dobytčata, plazi i okřídlené ptactvo, 11králové země a všechny národy, knížata i všichni, kdo soudí zemi, 12mládenci i panny, staří i mladí. 13Ať chválí Hospodinovo jméno, neboť jen jeho jméno je vyvýšené, jeho velebnost je nad zemí i nebem. 14Vyvýšil roh svého lidu, chválu všech svých věrných, synů Izraele, lidu, který je mu blízký. Haleluja!

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: