26. prosince B – Sk 6, 8-15; 7, 51-60

8Štěpán, plný milosti a moci, činil mezi lidem veliké divy a znamení. 9Tu povstali někteří ze synagogy zvané Libertinských, Kyrénských a Alexandrijských, z Kilikie a Asie, a hádali se se Štěpánem. 10Ale nemohli odolat moudrosti a Duchu, v němž mluvil. 11Potom tajně navedli muže, kteří říkali: „Slyšeli jsme jej mluvit rouhavé výroky proti Mojžíšovi a proti Bohu.“ 12Tak pobouřili lid a starší i učitele Zákona, přišli, násilím se ho chopili a přivedli do velerady. 13A postavili lživé svědky, kteří říkali: „Tento člověk nepřestává pronášet výroky proti tomuto svatému místu a proti Zákonu. 14 Slyšeli jsme ho, jak říkal, že Ježíš Nazaretský zničí toto místo a změní obyčeje, která nám předal Mojžíš.“ 15A všichni, kteří seděli ve veleradě, na něho upřeně hleděli a viděli, že jeho tvář je jako tvář anděla. 51Vy tvrdošíjní, vy lidé neobřezaného srdce i uší, stále vzdorujete Duchu Svatému ; jak vaši otcové, tak i vy! 52Kterého z proroků vaši otcové nepronásledovali? Zabili ty, kteří předpověděli příchod Spravedlivého; vy jste se nyní stali jeho zrádci a vrahy, 53vy, kteří jste přijali Zákon skrze anděly, ale nezachovali jste jej.“ 54Když to slyšeli, běsnili ve svých srdcích a skřípali proti němu zuby. 55Ale on, plný Ducha Svatého, upřeně pohlédl k nebi a spatřil Boží slávu a Ježíše, jak stojí po pravici Boží, 56a řekl: „Hle, vidím nebesa rozevřená a Syna člověka, jak stojí po pravici Boží.“ 57Oni však vykřikli velikým hlasem, zacpali si uši a společně se na něho vrhli. 58Vyhnali ho ven z města a kamenovali. Svědkové odložili své pláště k nohám mladíka, který se jmenoval Saul. 59A kamenovali Štěpána, který vzýval Pána a říkal: „Pane Ježíši, přijmi mého ducha.“ 60Pak klesl na kolena a zvolal velikým hlasem: „Pane, nepočítej jim tento hřích.“ Když to řekl, zesnul.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: