26. prosince B – Jr 26, 1-9.12-15

1Na počátku kralování judského krále Jójakíma, syna Jóšijášova, stalo se od Hospodina toto slovo: 2Toto praví Hospodin: Postav se na nádvoří Hospodinova domu a mluv ke všem judským městům, která se přicházejí klanět do Hospodinova domu, všechna slova, jež jsem ti přikázal, abys k nim mluvil. Nevynech ani jedno slovo. 3Snad poslechnou a každý se odvrátí od své zlé cesty; budu litovat zla, které jim zamýšlím provést kvůli jejich zvráceným činům. 4Řekni jim: Toto praví Hospodin: Jestliže mě neuposlechnete, abyste žili podle mého zákona, který jsem vám předložil, 5 abyste poslouchali slova mých otroků proroků, které vám posílám, stále znovu posílám — a vy jste neposlouchali — 6učiním s tímto domem to, co se Šílem, a toto město učiním kletbou pro všechny národy země. 7Kněží, proroci a všechen lid slyšeli Jeremjáše mluvit v Hospodinově domě tato slova. 8Stalo se, že když Jeremjáš domluvil všechno, co Hospodin přikázal, aby mluvil ke všemu lidu, kněží, proroci a všechen lid ho chytili a řekli: Jistě zemřeš! 9Proč jsi prorokoval v Hospodinově jménu, že se s tímto domem stane to, co s Šílem, a toto město zpustne, bude bez obyvatel? Všechen lid se shromáždil v Hospodinově domě k Jeremjášovi. 12Jeremjáš řekl všem knížatům a všemu lidu: Hospodin mě poslal, abych prorokoval proti tomuto domu a proti tomuto městu všechna slova, která jste slyšeli. 13Nyní dejte do pořádku své cesty a své činy a uposlechněte Hospodina, svého Boha a Hospodin bude litovat zla, které proti vám mluvil. 14Hle, já jsem ve vaší ruce. Udělejte se mnou to, co je dobré a správné ve vašich očích. 15Ovšem s jistotou vězte, že když mě dáte usmrtit, uvalíte na sebe i na toto město a jeho obyvatele nevinnou krev, protože mě k vám opravdu poslal Hospodin, abych k vám mluvil všechna tato slova.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: