26. neděle v mezidobí C – 1. čtení Jr 32, 1-3a.6-15

1Slovo, které se stalo k Jeremjášovi od Hospodina v desátém roce vlády judského krále Sidkijáše. Tento rok byl osmnáctým rokem vlády Nebúkadnesara. 2Tehdy vojsko babylonského krále obléhalo Jeruzalém a prorok Jeremjáš byl vězněn na nádvoří stráží, které bylo v paláci judského krále. 3Uvěznil ho judský král Sidkijáš. 6Jeremjáš řekl: Stalo se ke mně Hospodinovo slovo: 7Hle, přijde k tobě Chanameel, syn tvého strýce Šalúma, se slovy: Kup si mé pole, které je v Anatótu, protože máš příbuzenské výkupní právo, abys ho koupil. 8Potom ke mně podle Hospodinova slova přišel Chanameel, syn mého strýce, na nádvoří stráží a řekl mi: Kup si, prosím, mé pole, které je v Anatótu, jenž je v zemi Benjamín, protože máš vlastnické a příbuzenské výkupní právo. Kup si ho. A poznal jsem, že to bylo Hospodinovo slovo. 9Koupil jsem si tedy pole od Chanameela, syna mého strýce, které je v Anatótu a odvážil jsem mu stříbro: Sedmnáct šekelů stříbra. 10Zapsal jsem to na listinu a zapečetil, povolal jsem svědky a odvážil jsem stříbro na vahách. 11Vzal jsem zapečetěnou kupní listinu s příkazy a ustanoveními i otevřený opis 12a dal jsem kupní listinu Bárukovi, synu Nerijáše, vnuku Machsejášovu, před očima Chanameela, syna mého strýce a před očima svědků, kteří podepsali kupní listinu před očima všech Judejců, kteří seděli na nádvoří stráží. 13Před jejich očima jsem Bárukovi přikázal: 14Toto praví Hospodin zástupů, Bůh Izraele: Vezmi tyto listiny, tuto zapečetěnou kupní listinu i tento otevřený opis a dej je do hliněné nádoby, aby se uchovaly po mnoho dní. 15Protože toto praví Hospodin zástupů, Bůh Izraele: Znovu se budou v této zemi kupovat domy, pole a vinice.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: