26. neděle v mezidobí B – Est 7, 1-6.9-10; 9, 20-22

1Tak král s Hamanem přišel, aby pili s královnou Esterou. 2Také druhého dne při pití vína řekl král Esteře: Jaká je tvá prosba, královno Estero? Bude ti to dáno. Jaká je tvá žádost až do poloviny království? Bude to vykonáno. 3Tehdy královna Ester odpověděla a řekla: Pokud bych nalezla milost ve tvých očích, králi, a pokud by se králi líbilo, nechť je mi na mou prosbu dán můj život a na mou žádost můj národ. 4Neboť jsme byli prodáni, já i můj národ, aby nás vyhladili, zabili a vyhubili. Kdybychom byli prodáni za otroky a za otrokyně, mlčela bych, protože by ta tíseň nebyla vhodná k obtěžování krále. 5Vtom promluvil král Achašvéroš a zeptal se královny Estery: Kdo to je a kde je ten, který nadmul své srdce, aby tohle provedl? 6Ester odpověděla: Tím protivníkem a nepřítelem je tento zlý Haman. Haman se před králem a královnou vyděsil. 9Vtom řekl Charbóna, jeden z eunuchů, před králem: Hle, také ten kůl, který Haman připravil pro Mordokaje, jenž promluvil dobro ohledně krále, stojí v Hamanově domě, vysoký padesát loket. Král řekl: Pověste ho na něj. 10Pověsili tedy Hamana na kůl, který připravil pro Mordokaje. Králova zloba pak opadla. 20Mordokaj pak tyto události sepsal. Poslal dopisy veškerým Judejcům, kteří byli ve všech provinciích krále Achašvéroše, blízkým i vzdáleným, 21aby jim ustanovil zachovávání čtrnáctého dne měsíce adaru i dne patnáctého v každém roce 22jako dnů, v nichž si Judejci odpočinuli od svých nepřátel, a jako měsíce, který se jim obrátil ze žalu v radost a ze smutku v slavnostní den; aby je zachovávali jako dny hostiny a radosti a aby posílali jeden druhému dárky a dary chudým.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: