26. neděle v mezidobí A – Mt 21, 23-32

23 Když přišel do chrámu a vyučoval, přistoupili k němu velekněží a starší lidu a řekli: „(V jaké pravomoci) činíš tyto věci? Kdo ti dal tuto pravomoc?“24 Ježíš jim odpověděl: „I já se vás zeptám na jednu věc. Jestliže mi to řeknete, i já vám povím, v jaké pravomoci tyto věci činím.25 Odkud byl křest Janův? Z nebe, či z lidí?“ Oni se mezi sebou dohadovali: „Řekneme-li ‚z nebe‘, řekne nám: ‚Proč jste mu tedy neuvěřili?‘26 Řekneme-li však ‚z lidí‘, obáváme se zástupu, neboť všichni mají Jana za proroka.“ 27 Odpověděli Ježíšovi: „Nevíme.“ A on jim řekl: „Ani já vám nepovím, v jaké pravomoci tyto věci činím.“28 „Co myslíte? Jeden člověk měl dva syny. Přistoupil k prvnímu a řekl: ‚Synu, jdi dnes pracovat na mou vinici.‘ 29 On odpověděl: ‚Nechci.‘ Ale potom toho litoval a šel.30 Přistoupil k druhému a řekl totéž. On odpověděl: ‚Ano, pane‘, ale nešel.31 Který z těch dvou vykonal otcovu vůli?“ Řekli: „Ten první.“ Ježíš jim řekl: „Amen, pravím vám, že celníci a nevěstky vás předcházejí do Božího království. 32 Neboť Jan k vám přišel cestou spravedlnosti, ale neuvěřili jste mu. Celníci a nevěstky mu však uvěřili. A když jste to uviděli, ani potom jste toho nelitovali, abyste mu uvěřili.“

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: