26. neděle v mezidobí A – Ex 17, 1-7

1Celá pospolitost synů Izraele odtáhla z pustiny Sínu po svých denních pochodech podle Hospodinova příkazu, až se utábořili v Refídímu a lid tam neměl vodu k pití. 2Lid se přel s Mojžíšem. Říkali: Dej nám vodu k pití! Mojžíš jim odpověděl: Proč se přete se mnou? Proč pokoušíte Hospodina? 3Ale lid tam žíznil po vodě a reptal proti Mojžíšovi. Říkali: Proč jsi nás vyvedl z Egypta? Abys nás, naše syny i náš dobytek nechal zemřít žízní? 4Mojžíš úpěnlivě volal k Hospodinu slovy: Co budu dělat s tímto lidem? Ještě málo a budou mne kamenovat! 5Hospodin Mojžíšovi odpověděl: Předstup před lid a vezmi s sebou některé z izraelských starších. Také svou hůl, s níž jsi udeřil Nil, si vezmi do ruky a jdi. 6Hle, budu tam stát před tebou na skále na Chorébu. Udeříš do skály a vyjde z ní voda, aby lid mohl pít. Mojžíš to učinil před očima izraelských starších. 7To místo pojmenoval Massa a Meriba kvůli při synů Izraele a kvůli jejich pokoušení Hospodina slovy: Je Hospodin uprostřed nás, nebo není?

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: