25. prosince – Narození Páně ABC – 20000

25. prosince – Narození Páně ABC 2. řada


Iz 62, 6-12

6Na tvých hradbách, Jeruzaléme, jsem ustanovil strážce, po celý den i celou noc nikdy nebudou zticha. Vy, kteří připomínáte Hospodina, nedopřávejte si klidu. 7Ani jemu nedopřejte klidu, dokud Jeruzalém neupevní a dokud ho neučiní na zemi slavným. 8Hospodin přisáhl svou pravicí a svou mocnou paží: Nedám již tvé obilí za potravu tvým nepřátelům, ani nebudou synové cizozemce pít tvé nové víno, na němž ses namáhal. 9Neboť je sklidí, budou je jíst a budou chválit Hospodina. Shromáždí je a budou je pít na mých svatých nádvořích. 10Projděte, projděte branami! Připravte cestu pro lid! Navršte, navršte silnici, odstraňte kamení! Pozvedněte korouhev pro národy! 11Hle, Hospodin rozhlásil do končin země: Řekněte dceři sijónské, hle, tvůj zachránce přichází! Hle, jeho mzda je s ním a jeho odměna před ním. 12A nazvou je: Lid svatý, Hospodinovi vykoupení; a ty budeš nazvána: Vyhledávaná, Město neopuštěné.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: