25. prosince – Narození Páně ABC – 10030 L 2, 1-14.(15-20)

1Stalo se v oněch dnech, že vyšlo nařízení od císaře Augusta, aby byl po celém obydleném světě proveden soupis obyvatelstva. 2Tento soupis se konal před tím soupisem, který byl proveden, když v Sýrii vládl Quirinius. 3I šli všichni dát se zapsat, každý do svého města. 4Také Josef vyšel z Galileje, z města Nazareta, do Judska, do města Davidova, které se nazývá Betlém, neboť byl z domu a rodu Davidova, 5 aby se dal zapsat s Marií, svou snoubenkou, která byla těhotná. 6Stalo se, když tam byli, že se naplnily dny, aby porodila. 7I porodila svého syna, toho prvorozeného, zavinula ho do plenek a položila do jeslí, protože pro ně nebylo místo v útulku pro pocestné. 8V téže krajině byli pastýři, kteří pobývali venku a v noci drželi hlídky nad svým stádem. 9A hle, postavil se k nim Pánův anděl a Pánova sláva je ozářila; i zmocnil se jich veliký strach. 10Anděl jim řekl: „Nebojte se. Hle, zvěstuji vám dobrou zprávu o veliké radosti, která bude pro všechen lid, 11že se vám dnes narodil Zachránce, který je Kristus Pán, v městě Davidově. 12Toto vám bude znamením: Naleznete děťátko zavinuté do plenek a ležící v jeslích.“ 13A náhle se s andělem objevilo množství nebeského vojska chválícího Boha a říkajícího: 14„Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj mezi lidmi Božího zalíbení.“ 15A stalo se, že jakmile od nich andělé odešli do nebe, začali si pastýři mezi sebou říkat: „Pojďme tedy až do Betléma a podívejme se na to, co se tam stalo, co nám Pán oznámil.“ 16Pospíšili si tam a nalezli Marii i Josefa a děťátko, které leželo v jeslích. 17 Když je spatřili, oznámili slovo, které jim bylo o tom dítěti řečeno. 18A všichni, kdo to uslyšeli, užasli nad tím, co jim pastýři řekli. 19Marie však toto všechno uchovávala ve svém srdci a rozvažovala o tom. 20Pastýři se pak navrátili, oslavujíce a chválíce Boha za všechno, co uslyšeli a uviděli, jak jim to bylo řečeno.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: