25. prosince – Narození Páně ABC – 10010 Ž 96

1Zpívejte Hospodinu novou píseň, zpívej Hospodinu, celá země! 2Zpívejte Hospodinu, dobrořečte jeho jménu, zvěstujte den ze dne jeho spásu! 3Vypravujte mezi národy o jeho slávě, mezi všemi lidmi o jeho divech! 4Vždyť Hospodin je velký, nejvýš chvályhodný, vzbuzuje bázeň nade všechny bohy. 5Vždyť všichni bohové národů jsou nicotnosti; Hospodin však učinil nebesa. 6Nádhera a důstojnost před ním, moc a okrasa v jeho svatyni. 7Vzdejte Hospodinu, čeledi národů, vzdejte Hospodinu slávu a moc! 8Vzdejte Hospodinu slávu jeho jména, přineste dar a vstupte na jeho nádvoří! 9Klaňte se Hospodinu v nádheře svatyně! Svíjej se před ním, celá země! 10Říkejte mezi národy: Hospodin kraluje! Ano, svět stojí pevně, nezhroutí se. Hospodin spravedlivě rozsoudí národy. 11Radujte se, nebesa, jásej, země, ať burácí moře a vše, co je v něm! 12Vesel se, pole, a vše, co je na něm. Tehdy bude jásat všechno lesní stromoví 13před Hospodinem, neboť přichází — přichází, aby na zemi konal soud. Spravedlivě bude soudit celý svět, národy ve své pravdě.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: