25. neděle v mezidobí C – 1. čtení Jr 8,18 – 9,1

18Nevyléčitelný je můj žal, mé srdce je zemdlené. 19Hle, slyš! Volání dcery mého lidu o pomoc z daleké země: Cožpak Hospodin není na Sijónu? Zdalipak v něm není jeho král? Proč mě zlobili svými modlami, cizími nicotnostmi? 20Přešla sklizeň, pominulo léto, a my nejsme zachráněni. 21Jsem zlomen zkázou dcery mého lidu, truchlím, zmocnila se mě hrůza. 22Což není balzám v Gileádu, cožpak tam není lékař? Proč jen nepřišlo uzdravení dcery mého lidu? 23Kdo dá mé hlavě vodu a mým očím zdroj slz, abych plakal ve dne i v noci nad pobitými dcery mého lidu? 1Kdyby mi někdo dal v pustině útulek pro poutníky, opustil bych svůj lid a odešel od nich, protože to jsou všichni cizoložníci, sebranka nevěrníků.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: