25. neděle v mezidobí B – Mk 9, 30-37

30A vyšli odtamtud a procházeli Galileou a nechtěl, aby ho někdo poznal. 31Vyučoval totiž své učedníky a říkal jim: „Syn člověka je vydáván do rukou lidí a ti ho zabijí. A až bude zabit, po třech dnech vstane.“ 32Oni však tomu výroku nerozuměli, ale báli se ho zeptat. 33A přišli do Kafarnaum. Když byl v domě, tázal se jich: „O čem jste cestou hovořili?“ 34Oni však mlčeli, neboť se cestou mezi sebou dohadovali, kdo je největší. 35Posadil se, zavolal Dvanáct a řekl jim: „Chce-li být někdo první, bude poslední ze všech a služebník všech.“ 36A vzal dítě a postavil je doprostřed nich; pak je vzal do náručí a řekl jim: 37„Kdokoli přijme jedno z takových dětí na základě mého jména, mne přijímá; a kdo by mne přijímal, nepřijímá mne, ale toho, který mne poslal.“

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: