25. neděle v mezidobí A – Mt 20, 1-16

1„Neboť království Nebes je podobné hospodáři, který časně zrána vyšel najmout dělníky na svou vinici. 2Smluvil s dělníky denár na den a poslal je na vinici. 3A když vyšel kolem deváté hodiny, spatřil jiné, jak stojí nečinně na tržišti, 4a řekl jim: ‚Jděte i vy na vinici a dám vám, co bude spravedlivé.‘ 5Oni šli. Opět vyšel kolem dvanácté a třetí hodiny odpoledne a učinil stejně. 6Vyšel kolem páté hodiny a našel jiné, jak tam stojí, a řekl jim: ‚Proč tu stojíte celý den nečinně?‘ 7 Řekli mu: ‚Protože nás nikdo nenajal.‘ Řekl jim: ‚Jděte i vy na mou vinici a dostanete, co bude spravedlivé.‘ 8Když nastal večer, řekl pán vinice svému správci: ‚Zavolej dělníky a vyplať jim mzdu, počna od posledních až k prvním.‘ 9Přišli ti, kteří byli najati okolo páté hodiny, a každý dostal denár. 10 Když přišli ti první, myslili, že dostanou víc; ale i oni dostali po denáru. 11 Vzali si jej, ale reptali proti hospodáři: 12‚Tito poslední dělali jedinou hodinu a postavil jsi je na roveň nám, kteří jsme nesli tíhu dne a vedro!‘ 13On však jednomu z nich odpověděl: ‚Příteli, nekřivdím ti! Nesmluvil jsi se mnou denár za den? 14Vezmi, co ti patří, a odejdi! Chci i tomu poslednímu dát jako tobě. 15 Nemám snad právo udělat si ve svých záležitostech, co chci? Anebo závidíš, že já jsem dobrý?‘ 16Tak budou poslední první a první poslední. Neboť je mnoho pozvaných, ale málo vybraných.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: