24. prosince dopoledne A – L 1, 67-80

67A jeho otec Zachariáš byl naplněn Duchem Svatým a prorocky promluvil:   68„Požehnaný Pán, Bůh Izraele, protože navštívil a vykoupil svůj lid   69a vzbudil nám roh záchrany v domě Davida, svého služebníka,   70jak mluvil skrze ústa svých svatých proroků od pradávna,   71zachránil nás od našich nepřátel a z rukou všech, kteří nás nenávidí,   72aby prokázal milosrdenství našim otcům a rozpomenul se na svou svatou smlouvu,   73na přísahu, kterou se zavázal našemu otci Abrahamovi, že nám dá,   74abychom vysvobozeni z rukou našich nepřátel mu beze strachu sloužili   75ve svatosti a spravedlnosti před ním po všechny své dny.   76A ty, dítě, budeš nazváno prorokem Nejvyššího, neboť půjdeš před Pánem připravit jeho cesty,   77aby dal jeho lidu poznání záchrany v odpuštění jejich hříchů,   78pro milosrdný soucit našeho Boha, v němž nás navštíví Úsvit z výsosti,   79aby se ukázal těm, kdo sedí ve tmě a stínu smrti, a uvedl naše nohy na cestu pokoje.“   80Chlapec rostl a sílil na duchu a pobýval na pustých místech až do dne, kdy otevřeně vystoupil před Izrael.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: