24. neděle v mezidobí C – 1. čtení Jr 4, 11-12.22-28

11V oné době bude tomuto lidu a Jeruzalému řečeno: Žhavý vítr se valí z holých návrší pustinou přímo k dceři mého lidu. Ne, aby províval, ani aby čistil. 12Vítr silnější než tento se přižene ke mně; nyní také já nad nimi vyslovím rozsudek. 22Vždyť můj lid je jako hlupák, neznají mě. Jsou to synové bláznů a ničemu nerozumějí. Moudrost mají pro páchání zla, ale jak konat dobro, to nevědí. 23Pohleděl jsem na zemi, a hle, byla pustá a prázdná, a k nebesům, ale jejich světlo nebylo. 24Pohleděl jsem na hory, a hle, třásly se, i všechny kopce se otřásaly. 25Pohleděl jsem, a hle, nebyl žádný člověk a všechno nebeské ptactvo uletělo. 26Pohleděl jsem, a hle, ovocný sad se stal pustinou a všechna jeho města byla zbořena před Hospodinem, před jeho planoucím hněvem. 27Neboť toto praví Hospodin: Celá země bude zpustošena, ale nezničím ji úplně. 28Proto bude země truchlit a nebesa se svrchu zachmuří, neboť jsem vyslovil, co zamýšlím, a nebudu toho litovat, neodvrátím se od toho.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: