24. neděle v mezidobí B – Jk 3, 1-12

1Nebuďte mnozí učiteli, moji bratři; víte, že budeme souzeni přísněji. 2Neboť všichni často chybujeme. Kdo nechybuje ve slově, ten je dokonalý muž, schopný držet na uzdě i celé tělo. 3 Dáváme-li koňům do huby udidlo, aby nás poslouchali, řídíme tím celé jejich tělo. 4Hle i lodi, ačkoliv jsou tak veliké a bývají hnány prudkými větry, jsou řízeny maličkým kormidlem podle vůle toho, kdo je řídí. 5Tak i jazyk je malý úd, ale honosí se velkými věcmi. Hle, jak malý oheň, a jak velký les zapálí! 6I jazyk je oheň, svět nepravosti; jazyk je mezi našimi údy ten, který poskvrňuje celé tělo, zapaluje běh našeho života a sám je zapalován Gehennou. 7Každý druh zvířat a ptáků, plazů a mořských živočichů bývá krocen a je zkrocen druhem lidským, 8ale jazyk neumí zkrotit nikdo z lidí. Je to nepokojné zlo, plné smrtonosného jedu. 9Jím dobrořečíme Pánu a Otci, a jím také zlořečíme lidem, učiněným podle Boží podoby. 10Z týchž úst vychází žehnání i zlořečení. Moji bratři, tak to nemá být! 11Cožpak chrlí pramen z téhož otvoru vodu sladkou i hořkou? 12Moji bratři, může fíkovník nést olivy nebo réva fíky? Tak ani slaný pramen nevydá sladkou vodu.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: