23. neděle v mezidobí C – 1. čtení Jr 18, 1-11

1Slovo, které se stalo k Jeremjášovi od Hospodina: 2Vstaň a sestup do hrnčířova domu a tam ti oznámím svá slova. 3Sestoupil jsem tedy do hrnčířova domu. Právě zhotovoval výrobek na hrnčířském kruhu. 4Nádoba, kterou z hlíny dělal, se v hrnčířově ruce pokazila. Předělal ji v jinou nádobu, tak jak to hrnčířovi připadalo správné. 5Stalo se ke mně Hospodinovo slovo: 6Cožpak s vámi nemohu učinit to, co učinil tento hrnčíř, dome izraelský? je Hospodinův výrok. Hle, jako je v hrnčířově ruce hlína, tak jste v mé ruce vy, dome izraelský. 7Jednou promluvím o národu a o království, že je vyvrátím, zničím a vyhubím, 8ale když se ten národ, o kterém jsem promluvil, od svého zla odvrátí, budu litovat toho zla, které jsem zamýšlel mu učinit. 9Jindy promluvím o národu a o království, že je zbuduji a zasadím, 10ale když bude páchat to, co je zlé v mých očích, a nebude mě poslouchat, budu litovat dobra, které jsem řekl, že mu prokážu. 11Teď tedy řekni judským mužům a obyvatelům Jeruzaléma: Toto praví Hospodin: Hle, já proti vám tvořím zlo a vymýšlím proti vám plán. Odvraťte se každý od své zlé cesty a dejte do pořádku své cesty a své činy.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: