22. prosince B – Sof 3, 8-13

8Proto čekejte na mě, je Hospodinův výrok, na den, kdy povstanu jako svědek, neboť mé rozhodnutí je sebrat národy, shromáždit království, vylít na ně své rozhořčení, všechen svůj planoucí hněv, neboť celá země bude strávena ohněm mé žárlivosti. 9Tehdy změním národům rty v čisté, všichni budou vzývat Hospodinovo jméno a budou mu svorně sloužit. 10Zpoza kúšských řek mi moji ctitelé, dcery Pusaj, přinesou přídavnou oběť. 11V onen den se nebudeš stydět za žádné své činy, kterými ses proti mně bouřil, protože tehdy odstraním ze tvého středu tvé pyšně rozjařené a nebudeš se již déle povyšovat na mé svaté hoře. 12Ponechám ve tvém středu lid nuzný a chudý a budou mít útočiště v Hospodinově jménu. 13Ostatek Izraele neučiní zvrácenost, nepromluví lživě, v jejich ústech se nenajde podvodný jazyk. Budou se pást a uléhat, a nikdo je nevyděsí.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: