22. neděle v mezidobí B – Mk 7, 1-8.14-15.21-23

1 K Ježíšovi se shromáždili farizeové a někteří z učitelů Zákona, kteří přišli z Jeruzaléma. 2A uviděli některé z jeho učedníků, že jedí chleby nečistýma, to jest neomytýma rukama. 3Farizeové a všichni Židé, držíce tradici starších, totiž nejedí, dokud si k zápěstí neumyjí ruce. 4Když přijdou z tržiště, nejedí, jestliže se neomyjí. A je ještě mnoho jiného, co převzali a drží: omývání pohárů, džbánů, měděných nádob a lehátek. 5Farizeové a učitelé Zákona se ho ptali: „Proč tvoji učedníci nežijí podle tradice starších, ale jedí chléb nečistýma rukama?“ 6On jim však řekl: „Dobře prorokoval Izaiáš o vás pokrytcích, jak je napsáno: ‚Tento lid mne ctí rty, ale jejich srdce je ode mne velmi daleko. 7Marně mne však uctívají, vyučujíce nauky, jež jsou jen lidskými příkazy.‘ 8Opustili jste přikázání Boží a držíte tradici lidí.“ 14 Opět k sobě zavolal zástup a řekl jim: „Poslyšte mne všichni a pochopte. 15Nic, co je vně člověka a vchází do něho, ho nemůže znečistit, ale co z člověka vychází, to je to, co ho znečišťuje. 21Neboť zevnitř ze srdce lidí vycházejí zlé myšlenky, smilstva, krádeže, vraždy, 22cizoložství, hrabivost, špatnosti, lest, bezuzdnost, závist, urážky, pýcha, pošetilost. 23Všechny tyto špatnosti vycházejí zevnitř a znečišťují člověka.“

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: