21. neděle v mezidobí C – Žalm 71, 1-6

1V tobě, Hospodine, hledám útočiště, kéž nejsem nikdy zahanben! 2Ve své spravedlnosti mě vysvoboď a vytrhni! Nakloň ke mně své ucho a zachraň mě! 3Buď mi skalním příbytkem, kam budu stále přicházet. Přikázal jsi, abych byl zachráněn, neboť jsi má skála a má tvrz. 4Bože můj, vytrhni mě z moci ničemy, z rukou bídáka a surovce. 5Tys má naděje, Panovníku Hospodine; od mládí mám k tobě důvěru. 6O tebe se opírám od mateřského lůna; od života matky sis mě oddělil. Budu tě ustavičně chválit.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: