21. neděle v mezidobí C – 1. čtení Jr 1, 4-10

4Stalo se ke mně Hospodinovo slovo: 5Dříve, nežli jsem tě utvořil v nitru, znal jsem tě a dříve, nežli jsi vyšel z lůna matky, posvětil jsem tě a dal jsem tě za proroka národům. 6Řekl jsem: Ach, Panovníku Hospodine, podívej, neumím mluvit, vždyť jsem jen mládenec. 7Hospodin mi řekl: Neříkej, jsem jen mládenec, ale ke všem, ke kterým tě pošlu, jdi a vše, co ti přikáži, mluv. 8Neboj se jich, protože já jsem s tebou, abych tě vysvobodil, je Hospodinův výrok. 9Pak Hospodin vztáhl svou ruku a dotkl se mých úst. Hospodin mi řekl: Hle, dal jsem svoje slova do tvých úst. 10Pohleď, dnes tě ustanovuji nad národy a nad královstvími, abys vyvracel a ničil, hubil a bořil, abys budoval a sázel.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: