21. neděle v mezidobí B – Ž 84

2Jak milé jsou tvé příbytky, Hospodine zástupů! 3Má duše touží, ano chřadne steskem po Hospodinových nádvořích; mé srdce i tělo radostně volá k živému Bohu. 4I vrabec si najde domov, i vlaštovka má hnízdo, kam klade svá mláďata… Tvé oltáře, Hospodine zástupů, můj králi a můj Bože! 5Blahoslavení jsou ti, kdo přebývají ve tvém domě a stále tě chválí! Sela. 6Blahoslavený je člověk, jehož síla je v tobě, který je odhodlán putovat. 7Procházejí údolím balzámovníku a učiní je pramenem, nadto je raný déšť halí požehnáním. 8Putují — stále silní — a objeví se před Bohem na Sijónu. 9Hospodine, Bože zástupů, slyš mou modlitbu. Naslouchej, Bože Jákobův! Sela. 10Štíte náš, Bože, viz, pohleď na tvář svého pomazaného! 11Den ve tvých nádvořích je lepší než tisíc jinde. Zvolím raději stát na prahu v domě svého Boha, než pobývat ve stanech ničemů. 12Vždyť Bůh Hospodin je slunce i štít. Hospodin dává milost i slávu, neodepře dobro těm, kdo žijí bezúhonně. 13Hospodine zástupů, blahoslavený je člověk, který doufá v tebe!

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: