21. neděle v mezidobí A – Ř 12, 1-8

1Vybízím vás tedy, bratři, skrze milosrdenství Boží, abyste vydali svá těla v oběť živou, svatou a příjemnou Bohu; to je vaše rozumná služba Bohu. 2A nepřipodobňujte se tomuto věku, nýbrž proměňujte se obnovou své mysli, abyste mohli zkoumat, co je Boží vůle, co je dobré, přijatelné a dokonalé. 3Skrze milost, která mi byla dána, pravím každému, kdo je mezi vámi: Nesmýšlejte výš, než je třeba smýšlet, ale smýšlejte tak, abyste jednali rozumně, podle toho, jakou míru víry udělil každému Bůh. 4Jako máme v jednom těle mnoho údů a všechny ty údy nemají stejný úkol, 5tak i my, i když je nás mnoho, jsme jedno tělo v Kristu, ale jednotlivě jsme údy jeden druhého. 6Máme rozdílné dary podle milosti, která nám byla dána: -li někdo proroctví, ať ho užívá v souhlase s vírou. 7-li službu, ať slouží. Je-li vyučující, ať učí. 8-li dar povzbuzování, ať povzbuzuje. Kdo rozdává, ať rozdává upřímně. Kdo stojí v čele, ať je horlivý. Kdo prokazuje milosrdenství, ať to činí radostně.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: