21. neděle v mezidobí A – Ex 1,8 – 2,10

8V Egyptě pak povstal nový král, který Josefa neznal. 9A řekl svému lidu: Hle, lid synů Izraele je početnější a mocnější než my. 10Nuže, jednejme s ním chytře, aby se dále nemnožil, a když by vypukla proti nám válka, aby se i on nepřidal k těm, kdo nás nenávidí, a bojoval by proti nám, a vyšel by ze země. 11Ustanovili tedy nad ním pracovní dozorce, aby jej utlačovali těžkými robotami. Stavěli faraonovi města skladů Pitom a Rameses. 12Ale čím víc jej utlačovali, tím víc se množil a rozmáhal. Egypťané se začali synů Izraele děsit. 13Syny Izraele tedy surově nutili otročit. 14Ztrpčovali jim život tvrdou otročinou s hlínou a cihlami a všelijakými polními pracemi — veškerou otročinou, ke které je surově nutili. 15Pak egyptský král přikázal hebrejským porodním bábám — jedna se jmenovala Šifra a druhá Púa — 16toto: Když pomáháte při porodu Hebrejkám, hleďte na porodní stoličku: Bude-li to syn, usmrťte ho, bude-li to dcera, ať zůstane naživu. 17Porodní báby se však bály Boha a nepočínaly si podle toho, co jim řekl egyptský král, ale nechávaly chlapce naživu. 18Egyptský král si porodní báby zavolal a zeptal se jich: Proč to děláte, že necháváte chlapce naživu? 19Porodní báby faraonovi odpověděly: Hebrejky nejsou jako egyptské ženy, ale jsou plné života. Dříve než k nim porodní bába přijde, porodí. 20A Bůh prokázal těm porodním bábám dobro. Lid se dále množil a byl velmi zdatný. 21A stalo se, protože se ty porodní báby bály Boha, že jim dal rodiny. 22Pak farao přikázal všemu svému lidu: Každého syna, který se jim narodí, hoďte do Nilu, každou dceru nechejte naživu! 1Šel jeden muž z domu Léviho a vzal si za ženu lévijskou dceru. 2Žena otěhotněla a porodila syna. Když viděla, že je pěkný, skrývala ho tři měsíce. 3Déle ho však nemohla skrývat, vzala pro něho papyrový košík, vymazala ho asfaltem a smolou, vložila do něj dítě a položila do rákosí ke břehu Nilu. 4Opodál se postavila jeho sestra, aby zjistila, co se s ním stane. 5Pak sestoupila faraonova dcera, aby se umývala v Nilu, zatímco její dívky se procházely na břehu Nilu. Když mezi rákosím uviděla košík, poslala svou otrokyni, aby jej přinesla. 6Když jej otevřela, uviděla dítě, byl to plačící chlapec. Měla s ním soucit a řekla: To je z hebrejských dětí. 7Jeho sestra se pak faraonovy dcery zeptala: Mám jít a zavolat ti kojnou z hebrejských žen, aby ti dítě kojila? 8Faraonova dcera jí odpověděla: Jdi. Dívka šla a zavolala matku dítěte. 9Faraonova dcera jí řekla: Vezmi toto dítě, odkoj mi ho a já ti dám odměnu. Žena tedy vzala dítě a kojila ho. 10Když chlapec povyrostl, přivedla ho k faraonově dceři, a stal se jejím synem. Pojmenovala ho Mojžíš. Řekla: Vždyť jsem ho vytáhla z vody.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: