20. neděle v mezidobí A – Mt 15, (10-20).21-28

10 Ježíš k sobě zavolal zástup a řekl: „Slyšte a rozumějte. 11Člověka neznečišťuje to, co vchází do úst, nýbrž člověka znečišťuje to, co z úst vychází.“ 12Tu k němu přistoupili jeho učedníci a řekli mu: „Víš, že se farizeové pohoršili, když to slovo uslyšeli?“ 13On odpověděl: „Každá rostlina, kterou nezasadil můj nebeský Otec, bude vykořeněna. 14Nechte je! Slepí jsou vůdci slepých. Jestliže slepý vede slepého, oba spadnou do jámy.“ 15Petr mu na to řekl: „Vylož nám toto podobenství!“ 16Ježíš řekl: „I vy jste ještě nechápaví? 17Nerozumíte, že všechno, co vchází do úst, jde do břicha a vypouští se do záchodu? 18Co však z úst vychází, vystupuje ze srdce, a to znečišťuje člověka. 19Neboť ze srdce vycházejí špatné myšlenky, vraždy, cizoložství, smilstva, krádeže, lživá svědectví, urážky. 20To jsou věci, které člověka znečišťují; ale jíst neomytýma rukama člověka neznečišťuje.“ 21Ježíš odtamtud vyšel a odebral se do končin Týru a Sidónu. 22A hle, z těch končin vyšla nějaká kananejská žena a křičela: „Smiluj se nade mnou, Pane, Synu Davidův! Mou dceru zle trápí démon.“ 23Ale on jí neodpověděl ani slovo. I přistoupili k němu jeho učedníci a prosili ho: „Pošli ji pryč. vždyť za námi křičí!“ 24On řekl: „Byl jsem poslán jen ke ztraceným ovcím z domu Izraele.“ 25Ona však přišla, klaněla se mu a říkala: „Pane, pomoz mi!“ 26On odpověděl: „Není správné vzít chléb dětem a hodit jej psům.“ 27Ona řekla: „Ano, Pane, ale vždyť i psi jedí z drobtů, které padají se stolu jejich pánů.“ 28Tehdy jí Ježíš odpověděl: „Ó ženo, tvá víra je veliká. Staň se ti, jak chceš.“ A od té hodiny byla její dcera uzdravena.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: