2. neděle velikonoční C – Žalm 118, 14-29

14Hospodin je má síla i píseň; stal se mou spásou. 15Hlasitý jásot i vítězství jsou ve stanech spravedlivých. Hospodinova pravice vykonala mocné činy. 16Hospodinova pravice se vyvýšila, Hospodinova pravice vykonala udatné činy. 17Nezemřu, budu žít a vypravovat o Hospodinových skutcích. 18Hospodin mě přísně káznil, ale nevydal mě smrti. 19Otevřete mi brány spravedlnosti, vejdu jimi a budu vzdávat chválu Hospodinu. 20Toto je brána pro Hospodina; touto branou vcházejí spravedliví. 21Tobě vzdávám chválu, žes mi odpověděl a stal ses mi spásou. 22Kámen, který zavrhli stavitelé, se stal hlavou úhlu. 23Bylo to od Hospodina. V našich očích je to podivuhodné. 24Tento den učinil Hospodin. Jásejme a radujme se v něm! 25Ach, prosím, Hospodine, pomoz! Ach, prosím, Hospodine, dopřej úspěch! 26Požehnaný, jenž přichází ve jménu Hospodinově! Žehnáme vám z Hospodinova domu. 27Hospodin je Bůh a svítí nám; važte sváteční oběti provazy k rohům oltáře. 28Ty jsi můj Bůh, budu ti vzdávat chválu. Můj Bože, budu tě vyvyšovat. 29Chválu vzdejte Hospodinu, protože je dobrý, vždyť jeho milosrdenství je věčné!

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: