2. neděle v době postní B – Mk 8, 31-38

31Ježíš začal své učedníky učit, že Syn člověka musí mnoho vytrpět a být zavržen od starších, velekněží a učitelů Zákona, být zabit a po třech dnech vstát z mrtvých. 32A mluvil o tom otevřeně. Petr si ho vzal stranou a začal ho kárat. 33 Když se však Ježíš otočil a uviděl své učedníky, pokáral Petra a řekl: „Jdi ode mne, satane, protože nemáš na mysli věci Boží, ale věci lidské.“ 34A zavolal si zástup se svými učedníky a řekl jim: „Chce-li kdo jít za mnou, ať zapře sám sebe, vezme svůj kříž a následuje mne. 35Neboť kdo by chtěl svou duši zachránit, zahubí ji; kdo by však zahubil svou duši kvůli mně a evangeliu, zachrání ji. 36Vždyť co člověku prospěje, získá-li celý svět, ale své duši uškodí? 37Neboť co může dát člověk výměnou za svou duši? 38Kdo by se styděl za mne a za má slova v tomto cizoložném a hříšném pokolení, za toho se bude stydět i Syn člověka, když přijde ve slávě svého Otce se svatými anděly.“

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: