2. neděle po Zjevení Páně B – 1 K 6, 12-20

12Všechno mohu, ale ne všechno je užitečné; všechno mohu, ale ničím se nedám ovládnout. 13Pokrmy jsou pro břicho a břicho pro pokrmy. Bůh však zničí jedno i druhé. Tělo však nenáleží smilstvu, nýbrž Pánu, a Pán tělu. 14A Bůh i Pána vzkřísil a vzkřísí i vás svou mocí. 15Nevíte, že vaše těla jsou údy Kristovými? Vezmu tedy údy Kristovy a učiním je údy nevěstky? To ať se nestane! 16Nebo nevíte, že kdo se připojuje k nevěstce, je s ní jedno tělo? Neboť Písmo praví: ‚Stanou se ti dva jedním tělem.‘ 17Kdo se však připojuje k Pánu, je s ním jeden duch. 18Utíkejte před smilstvem! Každé prohřešení, kterého by se člověk dopustil, se netýká těla. Kdo však smilní, hřeší proti vlastnímu tělu. 19Nebo nevíte, že vaše tělo je svatyní svatého Ducha, který je ve vás a kterého máte od Boha? Nevíte, že nejste sami svoji? 20Byli jste přece koupeni za velikou cenu; oslavte tedy svým tělem Boha.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: