2. neděle po Vánocích ABC – nebo Mdr 10, 15-21

15 Moudrost vyrvala svatý lid a jeho potomstvo bez úhony z moci pronároda utiskovatelů. 16Vešla do duše Hospodinova služebníka Mojžíše a proti obávaným králům se postavila zázraky a znameními. 17Dala zbožným odplatu za jejich námahu, vedla je podivuhodnou cestou, za dne jim byla stínem a za noci hvězdnou září. 18Převedla je přes Rudé moře a provedla spoustou vod. 19Jejich nepřátele zatopila, je však vyrvala z hlubin propasti. 20A tak spravedliví obrali svévolníky a opěvovali tvé svaté jméno, Hospodine, a jednomyslně chválili tvou vítěznou ruku. 21Neboť moudrost otevřela ústa němých a dala srozumitelně promluvit i jazyku nemluvňat.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: