2. neděle adventní A – Evangelium – Mt 3, 1-12

1V těch dnech přichází Jan Křtitel hlásající v judské pustině:   2„Čiňte pokání, neboť se přiblížilo království Nebes.“   3To je ten, o němž bylo řečeno skrze proroka Izaiáše: ‚Hlas volajícího v pustině: Připravte Pánovu cestu, vyrovnávejte jeho stezky!‘   4Sám Jan pak měl na sobě oděv z velbloudí srsti a kolem beder kožený pás a jeho potravou byly kobylky a med divokých včel.   5Tehdy vycházel k němu Jeruzalém a celé Judsko i celé okolí Jordánu   6a dávali se od něho pokřtít v řece Jordánu, vyznávajíce své hříchy.   7Když však uviděl, jak mnozí farizeové a saduceové přicházejí k jeho křtu, řekl jim: „Plemeno zmijí! Kdo vám ukázal, jak utéci před nadcházejícím hněvem?   8Vydávejte tedy ovoce svědčící o pokání.   9A nedomnívejte se, že si můžete říkat: ‚Náš otec je Abraham.‘ Neboť vám pravím, že Bůh může Abrahamovi vzbudit děti z těchto kamenů.   10Sekera je už přiložena ke kořeni stromů; každý strom, který nenese dobré ovoce, bude vyťat a hozen do ohně.   11Já vás křtím ve vodě k pokání; ale ten, který přichází za mnou, je silnější než já; jemu nejsem hoden ani nést sandály. On vás bude křtít v Duchu Svatém a ohni.   12V jeho ruce je lopata; i pročistí svůj mlat a shromáždí svou pšenici do sýpky, plevy však bude pálit ohněm neuhasitelným.“

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: