2. neděle adventní A – 2. čtení – Ř 15, 4-13

4Všecko, co bylo kdysi napsáno, bylo napsáno k našemu poučení, abychom skrze trpělivost a povzbuzení z Písem měli naději.   5Bůh trpělivosti a povzbuzení kéž vám dá být mezi sebou jedné mysli podle Krista Ježíše,   6abyste jednomyslně jedněmi ústy slavili Boha a Otce našeho Pána Ježíše Krista.   7Proto přijímejte jeden druhého, tak jako Kristus k slávě Boží přijal vás.   8Neboť pravím, že Kristus se stal služebníkem obřezaných pro pravdu Boží, aby potvrdil zaslíbení daná otcům   9a aby národy slavily Boha za jeho milosrdenství, jak je napsáno: ‚Proto ti vzdám chválu mezi národy a tvému jménu budu zpívat chvály.‘   10A dále praví: ‚Zaradujte se, národy, spolu s jeho lidem.‘   11A opět: ‚Chvalte Pána všechny národy, ať jej velebí všichni lidé.‘   12A dále praví Izaiáš: ‚Bude kořen Isajův, ten, jenž povstane, aby vládl národům; v něj budou pohané doufat.‘   13Bůh naděje kéž vás naplní veškerou radostí a pokojem ve víře, abyste se rozhojňovali v naději mocí Ducha Svatého.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: