19. neděle v mezidobí B – 2 Sa 18, 5-9.15.31-33

5Král přikázal Jóabovi, Abíšajovi a Itajovi: Zacházejte kvůli mně s mládencem Abšalómem mírně. Všechen lid slyšel, co král přikázal všem velitelům ohledně Abšalóma. 6Lid vytáhl do pole proti Izraeli. V Efrajimském lese pak došlo k boji. 7Izraelský lid tam byl od Davidových otroků poražen. V onen den tam došlo k velké porážce, padlo jich dvacet tisíc. 8Boj se tam rozšířil po celém povrchu země a les onoho dne pohltil více lidu než požral meč. 9Abšalóm se potkal s Davidovými otroky. Abšalóm jel na mezku. Když vjel mezek pod spleť větví velkého terebintu, jeho hlava se zachytila v terebintu a on se ocitl mezi nebem a zemí. Mezek, který byl pod ním, jel dál. 15Deset služebníků, Jóabových zbrojnošů, ho obklopilo a bili Abšalóma, až ho usmrtili. 31Vtom přišel Kúšijec a řekl: můj pán a král přijme dobrou zprávu, že Hospodin ti dnes zjednal právo vůči všem, kteří proti tobě povstali. 32Král se Kúšijce zeptal: Jak se daří mládenci Abšalómovi? Kúšijec odpověděl: nepřátelé mého pána a krále i všichni, kdo povstali proti tobě ke zlému, dopadnou jako ten mládenec.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: