19. neděle v mezidobí A – Ž 105, 1-6.16-22.45b

1Vzdávejte chválu Hospodinu! Vzývejte jeho jméno! Oznamujte mezi národy jeho činy! 2Zpívejte mu, opěvujte ho, přemýšlejte o všech jeho divech! 3Chlubte se jeho svatým jménem! Ať se raduje srdce těch, kdo hledají Hospodina! 4Hledejte Hospodina a jeho sílu! Ustavičně vyhledávejte jeho tvář! 5Pamatujte na divy, které vykonal, na jeho znamení, na rozsudky jeho úst, 6vy, símě Abrahama, jeho otroka, synové Jákobovi, jeho vyvolení. 16Přivolal na zemi hlad, zlomil každou hůl chleba. 17Poslal před nimi muže prodaného do otroctví — Josefa. 18Sevřeli mu nohy do okovů, na jeho duši dolehlo železo, 19až do chvíle, kdy došlo na jeho slovo — řeč Hospodinova ho protříbila. 20Král poslal a uvolnil ho; vládce národů ho rozvázal. 21Učinil ho pánem svého domu a vládcem všeho svého majetku. 22Aby připoutal svá knížata ke své duši a aby starcům dal moudrost. Haleluja!

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: