19. neděle v mezidobí A – Ř 10, 5-15

5Mojžíš píše o spravedlnosti, která je (založena na Zákonu): ‚Člověk, který je bude činit, bude v nich živ.‘ 6Avšak spravedlnost (založená na víře) mluví takto: ‚Neříkej si ve svém srdci: kdo vystoupí do nebe?‘ — to je (jako přivést) Krista dolů — 7nebo: ‚kdo sestoupí do propasti?‘ — to je (jako vyvést) Krista z mrtvých. 8Ale co praví? ‚Blízko tebe je to slovo, ve tvých ústech a ve tvém srdci;‘ je to slovo víry, které hlásáme: 9Vyznáš-li svými ústy Pána Ježíše a uvěříš-li ve svém srdci, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš zachráněn. 10Srdcem se věří k spravedlnosti a ústy se vyznává k záchraně, 11neboť Písmo praví: ‚Každý, kdo v něho věří, nebude zahanben.‘ 12Není rozdílu mezi Židem a Řekem: Vždyť (nade všemi) je týž Pán, štědrý ke všem, kdo ho vzývají, 13neboť ‚každý, kdo by vzýval Pánovo jméno, bude zachráněn.‘ 14Ale jak mohou vzývat toho, v něhož neuvěřili? A jak mohou uvěřit v toho, o kom neslyšeli? A jak mohou slyšet bez toho, kdo hlásá? 15A jak mohou hlásat, nebyli-li posláni? Jak je napsáno: ‚Jak jsou krásné nohy [těch, kteří zvěstují pokoj,] těch, kteří zvěstují dobré noviny.‘

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: