19. neděle v mezidobí A – Mt 14, 22-33

22A Ježíš hned přinutil své učedníky, aby nastoupili do lodi a jeli před ním na druhou stranu, než on propustí zástupy. 23A když zástupy propustil, vystoupil na horu, aby se o samotě pomodlil. Když nastal večer, byl tam sám. 24Loď již byla od země vzdálena mnoho stadií . zmítána vlnami, protože vítr vál proti . 25O čtvrté noční hlídce šel Ježíš k nim, kráčeje po moři. 26 Když ho učedníci uviděli kráčet po moři, vyděsili se a řekli: „To je přízrak!“ A strachem vykřikli. 27 Ježíš na ně hned promluvil: „Vzchopte se, já jsem to, nebojte se!“ 28Petr mu odpověděl: „Pane, jsi-li to ty, poruč mi, ať přijdu k tobě po vodě!“ 29On řekl: „Pojď!“ Petr vystoupil z lodi, kráčel po vodě a přišel k Ježíšovi. 30Ale když viděl silný vítr, dostal strach. Začal tonout a vykřikl: „Pane, zachraň mě!“ 31Ježíš hned vztáhl ruku, zachytil ho a řekl mu: „Malověrný, proč jsi zapochyboval?“ 32A když vstoupili na loď, vítr přestal. 33Ti, kdo byli v lodi, se mu poklonili a řekli: „Opravdu jsi Boží Syn.“

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: