17. neděle v mezidobí C – 1. čtení Oz 1, 2-10

2Počátek Hospodinova mluvení skrze Ozeáše. Hospodin řekl Ozeášovi: Jdi, vezmi si ženu smilstva a měj děti smilstva, protože země strašlivě smilní a odvrací se od Hospodina. 3Tak šel a vzal si Gómeru, dceru diblajimskou. Ona otěhotněla a porodila mu syna. 4Hospodin mu řekl: Pojmenuj ho Jizreel, protože už jen chvilku a navštívím dům Jehúův s trestem za krev prolitou v Jizreelu a ukončím kralování domu izraelského. 5I stane se v onen den, že zlomím Izraelův luk v údolí Jizreelu. 6Otěhotněla znovu a porodila dceru. Řekl mu: Pojmenuj ji Lórucháma, protože už nebudu mít déle slitování nad domem izraelským, ale jistě se postavím proti nim. 7Nad domem judským se slituji a zachráním je kvůli Hospodinu, jejich Bohu. Nezachráním je kvůli luku, meči, boji, koňům či jezdcům. 8Odstavila Lóruchámu, otěhotněla a porodila syna. 9Řekl: Pojmenuj ho: Ló-amí, protože vy nejste mým lidem a já nebudu vaším Bohem. 1Avšak počet synů Izraele bude jako počet mořského písku, který nemůže být změřen ani spočítán. I stane se, že místo toho, že jim bylo řečeno: Nejste můj lid, jim bude řečeno: Jste synové živého Boha.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: