17. neděle v mezidobí A – Ž 105, 1-11.45b

1Vzdávejte chválu Hospodinu! Vzývejte jeho jméno! Oznamujte mezi národy jeho činy! 2Zpívejte mu, opěvujte ho, přemýšlejte o všech jeho divech! 3Chlubte se jeho svatým jménem! Ať se raduje srdce těch, kdo hledají Hospodina! 4Hledejte Hospodina a jeho sílu! Ustavičně vyhledávejte jeho tvář! 5Pamatujte na divy, které vykonal, na jeho znamení, na rozsudky jeho úst, 6vy, símě Abrahama, jeho otroka, synové Jákobovi, jeho vyvolení. 7On je Hospodin, náš Bůh. Jeho soudy jsou nad celou zemí. 8Navěky pamatuje na svou smlouvu, na slovo, které přikázal tisíci pokolení. 9Uzavřel ji s Abrahamem a odpřisáhl ji Izákovi. 10Potvrdil ji Jákobovi jako ustanovení, Izraeli jakožto věčnou smlouvu. 11Řekl: Tobě dám kenaanskou zemi, váš dědičný úděl! Haleluja!

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: