16. neděle v mezidobí B – 2 Sa 7, 1-14a

1I stalo se, když král sídlil ve svém domě a Hospodin mu dal odpočinek od všech jeho okolních nepřátel, 2že řekl král proroku Nátanovi: Pohleď, já sídlím v cedrovém domě a Boží truhla sídlí pod stanovou plachtou. 3Nátan králi odpověděl: Jdi a učiň vše, co máš na srdci, protože Hospodin je s tebou. 4Oné noci se však stalo Hospodinovo slovo k Nátanovi: 5Jdi a řekni mému otroku Davidovi: Toto praví Hospodin: Ty mi chceš postavit dům, abych v něm sídlil? 6Vždyť jsem nesídlil v domě ode dne, kdy jsem vyvedl Izraelce z Egypta, až dodnes, ale přecházel jsem ve stanu jako příbytku. 7 jsem přecházel se všemi Izraelci kudykoli, řekl jsem snad některému z izraelských kmenů, kterému jsem přikázal pást můj lid Izrael: Proč mi nepostavíte cedrový dům? 8A nyní toto pověz mému otroku Davidovi: Toto praví Hospodin zástupů: Vzal jsem tě z pastvin, od chovu ovcí, abys byl vévodou nad mým lidem, nad Izraelem. 9Byl jsem s tebou, kamkoli jsi šel, a vyhladil jsem před tebou všechny tvé nepřátele. Učiním tvé jméno velké, jako je jméno velikánů na zemi. 10Nachystám pro svůj lid Izrael území, zasadím ho, bude bydlet na svém místě a nebude se již třást. Bídáci ho nebudou již pokořovat jako na počátku, 11ode dne, kdy jsem ustanovil soudce nad svým lidem Izraelem. Dám ti odpočinek od všech tvých nepřátel. Hospodin ti oznamuje, že on postaví dům tobě. 12Až se naplní tvé dny a ulehneš se svými otci, dám po tobě povstat tvému potomku, který vyjde ze tvých beder a upevním jeho království. 13On postaví dům pro mé jméno a upevním jeho královský trůn navěky. 14Já budu jeho otcem a on bude mým synem.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: