15. neděle v mezidobí C – 2. čtení Ko 1, 1-14

1Pavel, z Boží vůle apoštol Krista Ježíše, a bratr Timoteus 2svatým a věrným bratřím v Kristu v Kolosách: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista. 3Vždy, když se za vás modlíme, děkujeme Bohu a Otci našeho Pána Ježíše Krista — 4neboť jsme slyšeli o vaší víře v Kristu Ježíši a o lásce, kterou máte ke všem svatým — 5pro naději, která je pro vás uložena v nebesích. O ní jste slyšeli již dříve ve slovu pravdy — evangeliu, 6jež k vám přišlo. A jako na celém světě přináší ovoce a roste, tak je tomu i mezi vámi od toho dne, kdy jste je uslyšeli a poznali Boží milost v pravdě 7tak, jak jste se naučili od Epafry, našeho milovaného spoluotroka, jenž je věrný služebník Kristův pro vás. 8On nám také pověděl o vaší lásce v Duchu. 9Proto i my, od toho dne, kdy jsme to uslyšeli, nepřestáváme se za vás modlit a vyprošovat, abyste byli naplněni poznáním jeho vůle ve veškeré moudrosti a duchovním pochopení, 10abyste vedli život hodný Pána a ve všem se mu líbili, abyste nesli ovoce v každém dobrém skutku a rostli v poznání Boha 11a abyste byli posilováni každou mocí podle síly jeho slávy k veškeré vytrvalosti a trpělivosti, s radostí 12vzdávajíce díky Bohu a Otci, který nás učinil způsobilými k účasti na podílu svatých ve světle. 13On nás vysvobodil z pravomoci temnoty a přenesl do království Syna své lásky, 14v němž máme skrze jeho krev vykoupení, odpuštění hříchů.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: