15. neděle v mezidobí B – Mk 6, 14-29

14 Uslyšel to král Herodes, neboť se Ježíšovo jméno stalo známým. Říkalo se: „Jan Křtitel vstal z mrtvých, a proto v něm působí tyto moci.“ 15 Jiní však říkali: „Je to Eliáš!“ Jiní zase říkali: „Prorok — jeden z těch proroků.“ 16 Když to uslyšel Herodes, říkal: „Jan, kterého jsem já sťal, vstal z mrtvých.“17 Neboť sám Herodes dal Jana zajmout a spoutat ve vězení kvůli Herodiadě, ženě svého bratra Filipa, protože se s ní oženil.18 Jan totiž Herodovi říkal: „Nesmíš mít ženu svého bratra!“19 A Herodias to měla proti němu a chtěla ho zabít, ale nemohla.20 Herodes se totiž Jana bál, věděl, že je muž spravedlivý a svatý, a ochraňoval ho. Mnohdy, když ho vyslechl, (byl v úzkých, ale) rád mu naslouchal.21 Vhodný den nastal, když Herodes o svých narozeninách uspořádal hostinu pro své velmože, vojevůdce a přední muže z Galileje.22 Tu vešla (dcera té Herodiady), zatančila a Herodovi i jeho spolustolovníkům se zalíbila. Král té dívce řekl: „Požádej mě, oč chceš, a dám ti to.“23 A zapřísahal se jí: „O cokoliv bys mě požádala, to ti dám, až do polovice svého království.“ 24 I vyšla a řekla své matce: „Oč bych měla požádat?“ Ona řekla: „O hlavu Jana Křtitele!“25 A hned spěšně vešla ke králi a požádala ho: „Chci, abys mi hned dal na míse hlavu Jana Křtitele!“26 Král se velmi zarmoutil, ale kvůli těm přísahám a spolustolovníkům ji nechtěl odmítnout.27 Král hned poslal kata a nařídil přinést Janovu hlavu. Ten odešel a sťal ho ve vězení,28 přinesl na míse jeho hlavu a dal ji té dívce a dívka ji dala své matce.29 Když to uslyšeli jeho učedníci, přišli, vzali jeho mrtvé tělo a uložili je do hrobu.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: