15. neděle v mezidobí B – Ef 1, 3-14

3Požehnaný Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nám požehnal veškerým duchovním požehnáním v nebeských věcech v Kristu. 4On si nás v něm vybral před založením světa, abychom byli svatí a bez poskvrny před jeho tváří v lásce, 5 když nás podle zalíbení své vůle předurčil sobě k synovství skrze Ježíše Krista 6ke chvále slávy jeho milosti, kterou nás obdařil ve svém milovaném Synu. 7V něm máme vykoupení skrze jeho krev — odpuštění našich provinění podle bohatství jeho milosti, 8kterou nás hojně zahrnul ve vší moudrosti a rozumnosti, 9 když nám oznámil tajemství své vůle, jak se mu líbilo a jak si předsevzal, 10 aby pro správu období, v němž budou naplněny příhodné časy, uspořádal pod jednu hlavu v Kristu všechny věci: ty na nebesích i ty na zemi, aby je uspořádal v něm. 11V něm jsme se stali i dědici, když jsme byli předurčeni podle předsevzetí toho, který působí všechno podle rady své vůle, 12abychom tu byli k chvále jeho slávy, my, kteří jsme již předtím doufali v Krista. 13V něm i vy, když jste uslyšeli slovo pravdy, evangelium své záchrany, a když jste uvěřili, v něm jste byli zapečetěni zaslíbeným Duchem Svatým, 14jenž je závdavkem našeho dědictví až do vykoupení získaného vlastnictví k chvále jeho slávy.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: